Στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP), δίνεται η δυνατότητα σε:

 • προπτυχιακούς,
 • μεταπτυχιακούς φοιτητές και
 • υποψήφιους διδάκτορες, 

να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, 

(α) ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό (σε Πανεπιστήμιο με το οποίο ήδη έχει υπογράψει σχετική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (http://erasmus.uoi.gr/agreenments.html),
ή να πραγματοποιήσουν

(β) τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (placement) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση είτε πτυχίου, είτε μεταπτυχιακού διπλώματος, είτε διδακτορικού διπλώματος.

Προϋποθέσεις - Κανόνες για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στο Πρόγραμμα LLP/ERASMUS

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας, στη Συνεδρίαση αριθμ. 194/10-7-2012, αποφάσισε οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας των μαθημάτων της χώρας υποδοχής
 2. Να έχουν περάσει το 75% των μαθημάτων των ετών πριν τη μετακίνησή τους
 3. Τα μαθήματα που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν πρέπει να ανήκουν στο τρέχον ή/και στο προηγούμενο έτος.
 4. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα δεν θα μπορούν να δηλώσουν στο Τμήμα ΒΕΤ μαθήματα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν παρά μόνο, τα αντίστοιχα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τα μαθήματα των προηγούμενων ετών τα οποία οφείλουν.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση)

 • Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδας)
 • Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Ελβετία)
 • Οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία
 • Οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών ERASMUS (που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προβλεπόμενα ποσά για το ακ. έτος 2013-2014 που κυμαίνονται από (i) 300 έως 657 για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές και από (ii) 401 έως 845, για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση. Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή άλλους φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής (http://erasmus.uoi.gr/mobility13-14/amounts.pdf).

Οι αιτήσεις για συμμετοχή των φοιτητών υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τη μετακίνησή τους μέσα στο επόμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπεύθυνο του Τμήματος Καθηγητή κ. Γεώργιο Πηλίδη, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και από την ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr/.