Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία απασχόλησης, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα επαφής με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, ενίσχυσης της επιστημονικής κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και διερεύνησης των επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Οι ασκούμενοι απασχολούνται προσωρινά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς του δημοσίου, περιβαλλοντικές οργανώσεις, παραγωγικές μονάδες, δημόσιους οργανισμούς και βιομηχανίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δημιουργούν επαφές και αποκτούν γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες ως μελλοντικοί επαγγελματίες των Βιολογικών Επιστημών.

Τέλος, το Τμήμα αποκτά, μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του, την απαραίτητη σύνδεση με παραγωγικές μονάδες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τις οποίες θα αναπτύξει νέες συνεργασίες για ερευνητικές ή άλλες κοινές δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση, υπάρχουν στον επίσημο ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή φοιτητών /-τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών υπ. αριθμ. 247 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2017 και σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης και διαδικασία επιλογής φοιτητών για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» μέσω του συγχρηματοδοτούμενου «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΕΣΠΑ 2014-20) αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Συστήνεται Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η οποία αποτελείται από την κα Αμαλία-Σοφία Αφένδρα (Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης), τον κ. Πέτρο Καταπόδη (Επίκουρο Καθηγητή, αναπληρωματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης) και τον κ. Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή) ως τακτικά μέλη, και τις κυρίες Δήμητρα Παπαευθυμίου και Αικατερίνη Βαρέλη (μέλη ΕΔΙΠ) ως αναπληρωματικά μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να ζητά σχετικά δεδομένα από τη Γραμματεία του Τμήματος, να αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών, να τις κατατάσσει, να εξετάζει τυχόν ενστάσεις να επικυρώνει και να ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές από το 3ο έτος και άνω.
4. Οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης επιλέγονται με βάση το πλήθος των μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, το βαθμό και τα ECTS, ενώ η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται σύμφωνα με το άθροισμα των γινομένων του ECTS κάθε μαθήματος στο οποίο έχουν εξεταστεί επιτυχώς επί την βαθμολογία του, ως εξής:
Σ(βαθμός μαθήματος x αριθμό ECTS μαθήματος) = (βαθμός μαθήματος 1 x αριθμό ECTS μαθήματος 1) + (βαθμός μαθήματος 2 x αριθμό ECTS μαθήματος 2) + … + (βαθμός μαθήματος ν x αριθμό ECTS μαθήματος ν) (Σ = σύνολο).
Όπου η βαθμολογία κατάταξης είναι ίδια μεταξύ φοιτητών/-τριών, προηγείται αυτός/-ή που συγκεντρώνει υψηλότερο σκορ στο άθροισμα των γινομένων του ECTS κάθε υποχρεωτικού μαθήματος στο οποίο έχουν εξεταστεί επιτυχώς επί την βαθμολογία του, δηλαδή το σύνολο Σ (βαθμός υποχρεωτικού μαθήματος x αριθμό ECTS μαθήματος).
5. Οι φοιτητές που δεν επιλέγονται, βάσει του διαθέσιμου κάθε φορά πλήθους θέσεων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα των ενστάσεων, εντούτοις, μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς θα ισχύσουν ενιαίες διαδικασίες για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.
6. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, θα αναρτώνται στους ιστότοπους του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.