Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τα εξής:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως και την 15η Νοεμβρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Δικαιολογητικά: Αίτηση και αντίγραφο πτυχίου (Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
Εξετάσεις: Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση του Τμήματος αλλά θα πραγματοποιηθούν, όπως ορίζει ο Νόμος, μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2018.
Εγγραφή: Oι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο 2ο έτος σπουδών, στο γ' εξάμηνο.
Μαθήματα και ύλη: Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε τρία μαθήματα, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και αναλυτικά:

Γενική Φυσική

Ρευστά

 • Πυκνότητα, πίεση, αρχή του Pascal, αρχή του Αρχιμήδη, ροή, εξίσωση συνέχειας, εξίσωση Bernoulli.

Κύματα

 • Βασικές έννοιες: Απλή αρμονική ταλάντωση, μηχανικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα - φως, αρχή επαλληλίας, συμβολή, περίθλαση.
 • Γεωμετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, είδωλα, λεπτοί φακοί, συστήματα φακών, διαφράγματα, ανθρώπινο μάτι.
 • Κυματική Οπτική: Συμβολή, περίθλαση, φίλτρα, φασματόμετρα, μικροσκόπιο.

Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός

 • Hλεκτρικό φορτίο, αγωγοί, μονωτές, νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, δυναμικές γραμμές, ροή ηλεκτρικού πεδίου, νόμος Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, χωρητικότητα, διηλεκτρικά.
 • Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση, νόμος Ohm, νόμοι Kirchhoff, ηλεκτρικό δυναμικό.
 • Μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό δίπολο, νόμος Biot-Savart, σωληνοειδές, επαγωγή, νόμος Faraday, νόμος Lentz, μαγνητικά υλικά.

Ατομική-Μοριακή Φυσική

 • Υλοκύματα de Broglie, αρχή αβεβαιότητας, ατομικό μοντέλο Bohr, εξίσωση Schrodinger, κυματοσυνάρτη, τροχιακά, σπιν, κβαντικοί αριθμοί, απαγορευτική αρχή, περιοδικός πίνακας.
 • Είδη μοριακών δεσμών: ετεροπολικός, ομοιοπολικός, δεσμός υδρογόνου, δεσμοί Van der Waals. Ταλάντωση, περιστροφή μορίων, μοριακά φάσματα.
 • Ακτίνες Χ: Παραγωγή, περίθλαση, φάσματα εκπομπής και απορρόφησης

Πυρηνική Φυσική

 • Σύσταση και μέγεθος πυρήνα, ισότοπα, πυρηνικές δυνάμεις, ραδιενέργεια,
 • βιολογικές επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας, ραδιοχρονολόγηση, πυρηνικές αντιδράσεις, σχάση, σύντηξη.

Γενική Βιολογία Ι

 • Ανάδυση και εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης στη Βιολογία. Κανόνες που διέπουν τη ζωή και την επιστήμη της Βιολογίας.
 • Η χημεία της ζωής. Νερό και ενώσεις του άνθρακα ως προαπαιτούμενα της ζωής.
 • Βιομόρια (πρωτεΐνες, νουκλεινικά οξέα, υδατάνθρακες, λιπίδια).
 • Αρχιτεκτονική οργάνωση και βασικές αρχές λειτουργίας του κυττάρου. (προκαρυωτικό/ευκαρυωτικό, κυτταρική μεμβράνη και κυτταρικό τοίχωμα, κυτταροσκελετός, ενδοκυττάριο σύστημα μεμβρανών, μιτοχόνδρια χλωροπλάστες κ.α).
 • Βασικές αρχές μεταβολισμού. Κυτταρική αναπνοή και φωτοσύνθεση.
 • Βασικές αρχές κυτταρικής επικοινωνίας.
 • Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και Κυτταρικός κύκλος.
 • Αναπαραγωγή, φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι και μείωση.
 • Η μοριακή βάση της κληρονομικότητας. Από τον Μέντελ στην έννοια του γονιδίου. Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη. Βασικές αρχές γονιδιακής έκφρασης.

Βασική Οργανική Χημεία

 • Περιοδικός πίνακας των στοιχείων με έμφαση στην ηλεκτρονική δομή των στοιχείων που είναι απαραίτητα στη βιολογία (C, H, N, S, P, αλογόνα, κλπ).
 • Χημικός δεσμός και είδη χημικών δεσμών-Τροχιακά και υβριδισμός ατόμων
 • Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείων-Πολικός και μη πολικός χαρακτήρας δεσμών (διπολική ροπή)
 • Ισομερείς και διαμορφωμερείς ενώσεις: συντακτική και γεωμετρική ισομέρεια. Ασύμμετρα άτομα και οπτική ισομέρεια. Τύποι προβολής κατά Fischer-Διαμορφωμερή τύποι προβολής κατά Newman.
 • Η έννοια της οξύτητας και της βασικότητας στις οργανικές ενώσεις
 • Πυρηνοφιλία-Ηλεκτρονιοφιλία: Παράγοντες που επηρεάζουν τις έννοιες.
 • Η έννοια και ο ρόλος του συντονισμού οργανικών ενώσεων
 • Συζυγιακό και επαγωγικό φαινόμενο
 • Ταυτομέρεια και μεσομέρεια
 • Σύμπλοκες ενώσεις και συσχέτισή τους με βιολογικά μόρια
 • Η έννοια της αρωματικότητας και της αντιαρωματικότητας
 • Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
 • Αντιδράσεις οργανικών ενώσεων (προσθήκη σε ακόρεστα συστήματα-απόσπαση, κυκλοπροσθήκες - ηλεκτρονιόφιλη και πυρηνόφιλη υποκατάσταση-ελεύθερες ρίζες)
 • Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.