Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) συντάχθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΒΕΤ άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 247/3.12.2008).

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας έχουν απόλυτη συνάφεια με τους σκοπούς και στόχους του Τμήματος ΒΕΤ όπως δημοσιεύτηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής του. Με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΒΕΤ κατοχυρώνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς περιγράφονται λεπτομερώς οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοί μας μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, να εργαστούν και να αναλάβουν την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.*, να διενεργούν οικολογικούς ελέγχους, περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες*, να αναλάβουν την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα*, να εκπονούν μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων*, να απασχολούνται στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής, κ.ά.


Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α 159/1-8-2008, το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.

 


 

Ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4235:
"Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παραγώγων προϊόντων αυτών (ΠΠ)"

Σε συνέχεια και σε συμφωνία με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα δημοσιεύθηκε πρόσφατα Προεδρικό Διάταγμα που αφορά  Ίδρυση, Λειτουργία και Διεύθυνση Εργαστηρίων Ανάλυσης Τροφίμων από Βιολόγους (ΦΕΚ32/11-2-2014).


Ν.4440/2016 άρθρο 36 (ΦΕΚ 224τ.Α/2-12-2016) και απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (συνεδρία αριθμ.240/10-03-2017) για χορήγηση βεβαίωσης επάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιχθυολογίας
Στο  Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων  που πρόσφατα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής (Νόμος 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 άρθρο 36) περιλαμβάνεται άρθρο που αναφέρεται στην απασχόληση Βιολόγων στο αντικείμενο της Ιχθυολογίας . Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
Η περίπτωση γ του άρθρου 7 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας απαιτείται:
αα) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.
Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών από ιδρύσεώς του έχει ένα πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοί του να δύνανται να προσληφθούν ως Ιχθυολόγοι. Λαμβάνοντας υπόψη το μάθημα της Ιχθυολογίας, όπως και ορισμένα άλλα μετά την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών διδάσκεται ως μάθημα επιλογής και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει και δεν το παρακολουθούν το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Οι προϋποθέσεις οι οποίες για την χορήγηση βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου θα μπορούσαν να είναι οι παρακάτω:
Οι φοιτητές να έχουν συμπληρώσει κατ΄ ελάχιστον 60 ECTS μαθημάτων (υποχρεωτικών ή κατ΄επιλογήν).
Τα μαθήματα αυτά αφορούν:
1) τη Ζωολογία, το Υδάτινο περιβάλλον (Ζωολογία, Φυσιολογία Ζώων, Υδροβιολογία, την Οικολογία (Γενική και Εφαρμοσμένη Οικολογία)
2) το μάθημα της Ιχθυολογίας (υποχρεωτικά)
3) δυο εκ των μαθημάτων : Υδατοκαλλιέργειες, Θαλάσσια Βιολογία, Λιμνολογία, Υδρόβιοι μικροοργανισμοί
Η παράγραφος (3) θα μπορούσε να αντικατασταθεί μετά από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η συνάφεια της οποίας θα βεβαιώνεται από την εξεταστική επιτροπή.
Επίσης βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί σε αποφοίτους του Τμήματος ή άλλων τμημάτων που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο οι οποίοι έχουν εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή η συνάφεια της οποίας θα βεβαιώνεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή.