Γεώργιος Θυφρονίτης

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007123, 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): gthyfron@uoi.gr
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο:Κτήριο Ε4 - Ισόγειο
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 11-13.00, Τετάρτη 11-13.00
  • Γνωστικό αντικείμενο: Ανοσολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. T-cell signaling
   2. Cytokine regulation in experimental autoimmune encephalomyelitis
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Ανοσολογία
   2. Διακυτταρική επικοινωνία

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα