Θεώνη Τράγκα

Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007917
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): ttrangas@uoi.gr
 • Γραφείο: Α228 - 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε2, Ισόγειο
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 12-2 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Βιολογία του Καρκίνου (Cancer Biology)
   2. Μετα-Μεταγραφική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης(Post-transcriptional regulation of Gene expression
   3. Πρωτεΐνες πρόσδεσης του RNA (RNA binding proteins)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βιοχημεία Ι
   2. Βιοχημεία ΙΙ
   3. Βιολογία του Καρκίνου

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα