Χαράλαμπος Σταμάτης

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007116, 2651007360
 • FAX: 2651007343
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): hstamati@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): https://biotechlab.bat.uoi.gr/
 • Γραφείο: Νέο κτήριο Τ.Β.Ε.Τ., Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε2, 1ος όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Καθημερινά 9-3 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Ενζυμική Βιοτεχνολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Εφαρμοσμένη Βιοκατάλυση (Applied Βiocatalysis)
   2. Βιομετατροπές (Biotransformations)
   3. Νανοβιοτεχνολογία (Nanobiotechnology)
   4. Μοριακή Ενζυμολογία (Molecular Biotechnology)
   5. Βιοδιεργασίες (Bioprocesses)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Bιοτεχνολογία
   2. Βιοχημική Μηχανική
   3. Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία
   4. Μηχανική Βιοδιεργασιών

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα