Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 12:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΈΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προστέθηκε από τον 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΈΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Προσφέρεται θέση απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 20 μηνών.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:  η μελέτη της κατανομής των ιχθύων στα υδάτινα οικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα με το ερευνητικό πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Κατοχή συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο τίτλου σπουδών (Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιολογίας, Τμημάτων Περιβάλλοντος)

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

3. Δυο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το αντικείμενο της έρευνας πρόγραμμα.
  2. Γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
  3. Γνώσεις βάσεων δεδομένων
  4. Γνώση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ποιότητα των υδάτων

επικοινωνία:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση zoology@cc.uoi.gr, ή
Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
(αποστολή μηνύματος ή σφραγίδα ταχυδρομείου): 5 Μαρτίου 2014

Διαβάστηκε 2039 φορές