Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 15:08

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Χρυσάνθης Τσίνγκα

Προστέθηκε από τον 

Η κ. Χρυσάνθη Τσίνγκα θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "INTERFERENCES LEADING TO ANALYTICAL ERRORS IN THE BIOCHEMICAL LABORATORY The effect of macromolecules on the determination of FOL, B12 and hsTnI.’’ την

Παρασκευή 15/7, στις 10πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282732255?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Διαβάστηκε 441 φορές