Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 14:59

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Ευγενίας Κουζέλη

Προστέθηκε από τον 

Η κ. Ευγενία Κουζέλη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’’ την:

Τρίτη 12/7, στις 11πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282492117?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Διαβάστηκε 383 φορές