Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Στο κείμενο την προηγούμενης ανακοίνωσης, σχετικά με το τελευταίο μέρος της Βιοστατιστικής, γράφτηκε εσφαλμένα "υποενότητα 6.3.1" αστις διαφάνειες, αντί του σωστού "υποενότητα 6.1.3".

Έτσι, όπου στο κείμενο της ανακοίνωσης  αναφέρεται "υποενότητα 6.3.1" θα πρέπει να διαβάζετε 6.1.3.

Το σφάλμα διορθώθηκε στη σχετική ανακοίνωση.

Επισυνάπτω τις διαφάνειες που χρησιμοποιώ στη διδασκαλία του γ’ (και τελευταίου) μέρους της «Βιοστατιστικής», για διευκόλυνση της μελέτης, καθώς και το αντίστοιχο σετ ασκήσεων μαζί με τις λύσεις τους. Οι διαφάνειες αντιστοιχούν στα κεφάλαια 5-10 του βιβλίου.

Στις διαφάνειες πρώτα παρουσιάζονται οι έλεγχοι υποθέσεων και μετά το κεντρικό οριακό θεώρημα και οι εφαρμογές του.

Συνιστώ να διαβάσετε από τις διαφάνειες. Έτσι, για την ύλη στις διαφάνειες:

Μην επιμείνετε ιδιαίτερα στους τρόπους και ιδιότητες εκτίμησης σε σημείο από την ενότητα 6.1 έως την υποενότητα 6.1.3 «Ρίξτε μια ματιά» χωρίς να επιμείνετε στα Μαθηματικά, τα μόνα που χρειαζόμαστε είναι τα τελικά αποτελέσματα που δίνονται στην υποενότητα 6.1.3.

Επικεντρωθείτε στην εκτίμηση της μέσης τιμής κανονικού πληθυσμού με διάστημα εμπιστοσύνης, καθώς και στους ελέγχους υποθέσεων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη γενική προσέγγιση ελέγχου υποθέσεων, που παρουσιάζεται στις σελίδες 149=154. Στο κεφάλαιο του κεντρικού οριακού θεωρήματος μας ενδιαφέρουν μόνον οι εφαρμογές του στις πιθανότητες και την συμπερασματολογία.  

Σε επόμενη ανακοίνωση θα υπάρξει το τυπολόγιο. E-mail me για οποιαδήποτε απορία.    

 

Επισυνάπτω τα σετ ασκήσεων Ι-ΙΙΙ που αντιστοιχούν στα κεφάλαια 1-2, 3, 4, μαζί με τις λύσεις τους.

Καλή Ανάσταση.